Algemene voorwaarden SoulMatters

Integriteit
1.De trainers van SoulMatters zijn ervaren in het begeleiden van individuen en groepen en hebben de veiligheid en integriteit van de deelnemers hoog in het         vaandel. De deelnemers blijven echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en veiligheid.
2.Door de trainers wordt gegarandeerd dat alles wat in persoonlijk vertrouwen door de deelnemers tijdens de training of workshop gedeeld wordt, met het grootste respect en vertrouwen wordt behandeld en dat de trainers hierin een zwijgplicht hanteren. Niets wordt naar buiten gebracht of besproken met derden, mits deze derden collega-trainers zijn die betrokken zijn bij de opleiding of het instituut3.Is de trainer een persoon die als gasttrainer voor het instituut optreedt, dan conformeert hij of zij zich aan de algemene voorwaarden van SoulMatters en ondertekent een papier waarin geheimhouding wordt beloofd en gegarandeerd over de persoonlijke processen van de deelnemers.
4.De persoonlijke processen die zich gedurende de training of workshop afspelen zijn privé. Er wordt ook van de deelnemers verwacht dat daar niet met derden over gesproken wordt. Uiteraard is iedereen wel volkomen vrij om zijn of haar eigen processen en ervaringen te delen met anderen.
5.Het copyright op het eigen trainingsmateriaal is door SoulMatters vrijgegeven, in zoverre, dat men met vermelding van bron (SoulMatters) en schrijver, het voor eigen doeleinden mag gebruiken.

Trainingen (inschrijving en annulering)
1.Een deelnemer is officieel aangemeld wanneer men een schriftelijke bevestiging van SoulMatters heeft gekregen en men is ingeschreven op het moment dat het cursusgeld is betaald.
2.Uw betaling dient binnen de betaaltermijn (aangegeven op factuur) en vóór aanvang van de training via bankoverschrijving te zijn voldaan. Dit vormt tevens de garantie voor uw plaats in de training. (Uitzonderingen op de betaaltermijn kunnen voorkomen indien er sprake is van een betalingsregeling).
3.Te laat betalen kan er voor zorgen dat uw plaats aan iemand op de wachtlijst wordt doorgegeven maar ontheft u niet van uw betaalplicht.
4.In overleg is gespreide betaling mogelijk, u krijgt dan van ons een betalingsregeling aangeboden.
5.U heeft recht op een bedenktijd van 14 werkdagen en u kunt uw aanmelding binnen deze termijn zonder opgaaf van redenen annuleren. De bedenktijd vervalt op het moment dat er daadwerkelijk van de diensten gebruik wordt gemaakt.
6.Wanneer de deelnemer tot drie weken voor aanvang de training annuleert, krijgt deze het cursusbedrag retour, met aftrek van administratiekosten à € 15,-.
7.Wanneer de deelnemer vanaf drie weken en tot één week voor aanvang van de training annuleert, krijgt deze het cursusbedrag retour, minus een bedrag van € 35,- euro voor administratie- en risicokosten.
8.Bij annulering één week of minder voor aanvang van de training of nascholing, is retourneren van het cursusbedrag niet meer mogelijk en dient het gehele bedrag te worden voldaan.
9.Een meerdaagse training dient in haar geheel betaald te zijn alvorens te kunnen deelnemen. Indien men één (of meerdere) van de dagen afwezig is, wordt geen restitutie gegeven.
10.Als u door ziekte of ander onverhoopt ongemak een dag niet aanwezig kunt zijn, heeft u de mogelijkheid om eenmalig kosteloos de gemiste dag in te halen op een ander tijdstip. Verder verplaatsen en inhalen is daarna niet meer mogelijk.
11.Wanneer u zich hebt aangemeld voor een training en u bent zonder berichtgeving afwezig, dan wordt deze dag (of worden deze dagen) in rekening gebracht en is restitutie niet mogelijk.
12.Wanneer een training niet kan doorgaan wegens te weinig deelnemers, door ziekte of wegvallen van een trainer of door andere onvoorziene omstandigheden, hebben de deelnemers recht op volledige restitutie van het reeds geheel of gedeeltelijk betaalde cursusgeld. Dit bedrag zal binnen 3 weken worden terugbetaald.
13.Wanneer gedurende een meerdaagse training, door ziekte van de trainer of door andere omstandigheden, een of meerdere dagen uitvallen, kunnen deze kosteloos worden ingehaald op een ander moment.

Workshops (inschrijving en annulering)
1.Alle workshops vallen onder ‘dienstverlening’ en zijn derhalve belast met het hoge btw-tarief (21%).
2.Een deelnemer is officieel aangemeld wanneer men een schriftelijke bevestiging van SoulMatters heeft gekregen en men is ingeschreven op het moment dat het workshopgeld is betaald.
3.Uw betaling dient binnen de betaaltermijn (aangegeven op factuur) en vóór aanvang van de workshop via bankoverschrijving te zijn voldaan. Dit vormt tevens de garantie voor uw plaats in de workshop.
4.Te laat betalen kan er voor zorgen dat uw plaats aan iemand op de wachtlijst wordt doorgegeven, maar ontheft u niet van uw betaalplicht.
5.U heeft recht op een bedenktijd van 14 werkdagen en u kunt uw aanmelding binnen deze termijn zonder opgaaf van redenen annuleren. De bedenktijd vervalt op het moment dat er daadwerkelijk van de diensten gebruik wordt gemaakt.
6.Wanneer de deelnemer tot drie weken voor aanvang de workshop annuleert, krijgt deze het workshopbedrag retour, met aftrek van administratiekosten à € 15,-.
7.Wanneer de deelnemer vanaf drie weken en tot één week voor aanvang van de workshop annuleert, krijgt deze het workshopbedrag retour, minus een bedrag van € 35,- euro per workshopdag voor administratie- en risicokosten.
8.Bij annulering één week of minder voor aanvang van de workshop, is retourneren van het workshopbedrag niet meer mogelijk en dient het gehele bedrag te worden voldaan.
9.Een meerdaagse workshop dient in haar geheel betaald te zijn alvorens te kunnen deelnemen. Indien men één (of meerdere) van de dagen afwezig is, wordt geen restitutie gegeven.
10.Wanneer u zich hebt aangemeld voor een workshop en u bent zonder berichtgeving afwezig, dan wordt deze dag (of worden deze dagen) in rekening gebracht en is restitutie niet mogelijk.
11.Bij verhindering van de deelnemer is het mogelijk om deelname aan een workshop éénmalig kosteloos te kunnen verplaatsen, mits: 1. Het bedrag voor de workshop voldaan is. 2. Dit tenminste drie weken voor aanvang van de (eerstgeplande) workshop aangeeft. 3. Bij dit verzoek vanaf drie weken voor aanvang van de workshop, iemand uw plaats kan innemen. 4. De verplaatsing binnen een jaar na factuurdatum plaatsvindt.
12.Wanneer een workshop niet kan doorgaan wegens te weinig deelnemers, door ziekte of wegvallen van een trainer of door andere onvoorziene omstandigheden, hebben de deelnemers recht op volledige restitutie van het reeds betaalde workshopgeld. Dit bedrag zal binnen 3 weken worden terugbetaald.

Klachtenprocedure
Indien er klachten zijn over de training, workshop of over de trainer(s) dan kunt u deze klacht melden aan ons adres. Wij zullen u na ontvangst van deze klacht binnen 2 werkdagen een bevestiging van ontvangst sturen en deze klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen, met een uiterlijke termijn van 3 weken. Wij zullen er alles aan doen om naar volle tevredenheid van alle partijen tot een oplossing te komen maar mocht dit ondanks alle inspanningen niet lukken, dan nemen wij een derde, onafhankelijke en daartoe aangestelde partij in de arm, namelijk Mr. P. ten Have te Koog aan de Zaan, om hierin een bindend oordeel te vellen. Uiteraard wordt uw klacht volledig vertrouwelijk behandeld.

Indien een derde partij moet worden ingeschakeld, komen de bemiddelingskosten voor rekening van de partij die na de uitspraak in het ongelijk is gesteld.

Mocht de behandeling van een klacht langere tijd gaan innemen dan verwacht, zullen wij u daarvan binnen de eerst gestelde termijn op de hoogte brengen, en een nieuwe termijn aangeven waarbinnen u de afhandeling kunt verwachten.

Zakelijke algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:Opdrachtnemer:De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever:De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. Coach:Degene die coachee begeleidt. Coachee:De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. Diensten:Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords. Overeenkomst:Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer in het kader van zijn beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer isbevestigd.2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst
1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.2. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voorde uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdracht nemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomstop te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.5. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 5: Geheimhouding
1. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever,enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 6: Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Coachee verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten,modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.2. Opdrachtgever en/of Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer rechtshebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Coachees.

Artikel 7: Honorarium  en kosten
1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst of per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor.4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 8: Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.3. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9: Incassokosten
1. Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15%van de openstaande facturen.2. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van deOvereenkomst.2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. Coachee gelede schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering,vermeerderd met het voor Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Opdrachtnemer toegezonden.3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of Coachee beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.4. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.5. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.7. Opdrachtnemer ofwel door hem in te schakelen coaches of derden, die onbelast worden met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden,technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Coachee dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Coachee enig letsel zou oplopen, is Opdrachtnemer c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.8. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.9. Indien Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 11: Annuleringsvoorwaarden
1. Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.2. Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 14 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 14 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.3. Bij annulering door Opdrachtgever van Coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 72 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.5. Indien een klant van het UWV de coaching c.q. begeleidingstraject stopt, dan zal minimaal twee derde deel van de overeengekomen hoofdsom worden doorberekend.6. Indien de coach het traject stopzet, dan zullen alleen de daadwerkelijke gemaakte coach uren worden doorberekend plus de uren voor het opstellen van een eindrapportage en facturatie. Daarna zullen de restant uren van de hoofdsom worden gecrediteerd.

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst
1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 13: Geschillenbeslechting
1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever c.q. Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation 3. Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.